عوامل فیلم ربوده شده

خلاصه داستان

مینا( 30 ساله) بازیگر سینما است ، و در حال بازی در یک فیلم ھست . طی یک حادثه لب تاب او دزدیده می شود . او سعی دارد این موضوع را پنھان کند. نامزد او که آھنگساز است از این موضوع برای ترغیب مینا به خروج از کشور استفاده می کند. ناراحتی وی در سر صحنه باعث تا ھمکارھایش از ان دزدی مطلع شوند . تھیه کننده فیلم نگران است و از یکی از دوستانش تقاضا می کند در مورد این موضوع دخالت کند . مینا از حس نگرانی دیگران نسبت به فضای شخصی اش بیشتر افسرده می شود .
چند روز بعد لب تاب وی پیدا می شود . ھیچ چیز آن کم نشده است . او به واسطه فیلمی که در درون لب تاب قرار دارد متوجھ می شود که تمامی اطلاعاتش توسط یک ناشناس کپی شده است. حال که جنجال لب تاب در نظر ھمه تمام شده است . نگرانی درونی تری برای مینا ایجاد می شود . او به نامزدش شک می کند و این موضوع رابطه آنھا را سرد می کند . ھمچنین می پندارد که شاید یکی از ھمکاران قصد سویی دارد و یا اینکه می پندارد جمع اوری پول برای دیه و ازاد سازی یک نوجوان؛ مبنای این سو قصد است . استرس این موضوع ھر روز او را ضعیف تر می کند . تا اینک ه مزاحمت ھای دزد لب تاب ، در فضای مجازی ( محیط چت اسکایپ ) سر در می اورد . مینا سعی می کند با اقای دزد وارد مذاکره شود . برای او ھیچ یک از اطلاعات درون ھارد اھمیت ندارد. می خواھد بداند در پشت این دزدی چیست ؟ . با وجود اینکه  دوستانش او را از اینکار منع می کنند ، اما مینا از اینکه توسط کسی نظارت بشود، حال خوبی ندارد . احساس می کند اقای دزد تا پشت در خانه اش امده است . بلاخره او به واسطه ھمکاری با نامزدش می تواند از محل سکونت ( خانه ای اجاره ای ) دزد اطلاع پیدا می کنند . اما در ان زمان فقط موتور دزد وجود دارد و خودش متواری شده است . مینا می پندارد که بازی را باخته است ، برای اینکه خودش را از ھمه اتھامات آینده مبرا کند . به خود اعترافی تن در می دھد و فیلمی از خود را در فضای مجازی انتشار می دھد که در مورد ھمه زندگی اش حرف زده است (  فیلمی که ما نمی بینیم . تنھا باز تابش را می شنویم ) . نزدیکان او بر این باور ھستند که این عمل او باعث عدم پیشرفت آینده حرفه ای اش می شود . اما استقبال مردم چیز دیگری را می گوید . تا اینکه بعد از چند روز خبر می رسد که دزد محترم دستگیر شده است . مینا ھرچه به مراجع قضایی مراجعه می کند نمیتواند دزد را ببیند تا با او حرف بزند . اما در درونش به آرامشی رسیده است .

roboodeh_shodeh-1

آثار بیژن میر باقری